Balík pro školení

O

Balík pro školení

Lidé s mentálním postižením mají právo se sami rozhodovat.

Mají rovněž nárok na formální nebo neformální podporu, lišící se typem a mírou dle jejich potřeb.

Veškeré formy podpory musí respektovat směřování, přání a vůli lidí s mentálním postižením.

Existuje řada způsobů podpory lidí s mentálním postižením při výkonu jejich právní způsobilosti: obhájství, sebeobhájství, asistence při komunikaci a samozřejmě vrstevnická podpora.

To je také důvod, proč projekt TOPSIDE představuje inovativní proces, zaměřený na výcvik a vzdělávací příležitosti pro podpůrce.

O kurzu TOPSIDE

Smyslem obsahu kurzu TOPSIDE je umožnit lidem s mentálním postižením, aby byli schopni poskytovat výcvik a podporu svým vrstevníkům. Celý kurz je postaven na inkluzivních hodnotách a umožňuje se tak zapojit komukoliv. Navíc byl vyvinut s myšlenkou, že podpora je přirozený proces, ke kterému mezi dvěma lidmi dochází. Všichni dostáváme a poskytujeme podporu na neformální bázi ve všech oblastech běžného života i v rámci různých vztahů.

Naším cílem bylo vytvořit flexibilní nástroj, který by lektorům umožnil použít tyto materiály tak, aby co možná nejlíp vyhovovaly účastníkům kurzu a zároveň respektovaly různé schopnosti a variabilní rytmus lidí s mentálním postižením.

Dovednosti, které si podpůrce osvojí, obsahují způsoby zlepšení vlastní komunikace, schopnosti nabídnout adekvátní typ podpory i empatii s lidmi okolo.

Podpůrce se naučí vztahovat vlastní životní zkušenosti k situaci podporované osoby a používat tyto příklady (a poučení z nich plynoucí) ve vzdělání a podpoře ostatních.

Kurz se rovněž zabývá různými hodnotami, které si podpůrce může osvojit: inkluzi, myšlení se zaměřením na člověka, hodnotné role ve společnosti a občanství v rámci vlastní komunity.

Cílem kurzu je umožnit lidem s mentálním postižením získat následující návyky, kompetence a dovednosti, díky kterým se stanou podpůrci:

 • Schopnost budovat vztahy
 • Respekt k druhé osobě a k jejímu prostředí
 • Otevřený/neodsuzující přístup
 • Respektovat rozhodnutí druhých
 • Vyvarovat se manipulace
 • Uvědomovat si, že být podpůrcem neznamená se předvádět; nepodsouvat nikomu svůj názor
 • Chovat se jako host v životě druhého člověka s postižením
 • Schopnost spojit si různé zkušenosti
 • Důvěryhodnost (chápe povahu důvěrných informací, soukromí…)
 • Inkluzivní přístup

Lidé s mentálním postižením se vzdělávají v prostředí každodenního života a budou si na roli podpůrců nejprve hrát, a až následně se jí zhostí naostro. Proto musí být celý plán už před kurzem jasně definován a oznámen podpůrcům. Jde o jeden ze základních prvků, se kterými se v tomto kurzu pracuje.

Aby tento kurz byl co možná nejefektivnější, budete pracovat s pomocníkem s mentálním postižením. Ten bude hrát klíčovou roli ve vývoji a nastavení celého kurzu společně s lektorem a svému lektorovi bude radit ohledně toho, jak je která látka relevantní pro danou skupinku lidí v rámci kurzu.

Vznik obsahové části

Celá fáze vývoje obsahové části kurzu byla velice důležitou součástí projektu, neboť kurz byl testován po 6 měsíců v blocích o více než 40 hodinách v šesti zemích: České republice, Finsku, Nizozemí, Rumunsku, Skotsku a Španělsku.

Evropský tým lektorů a jejich pomocníků s mentálním postižením pracoval dva roky na vývoji obsahové části a na realizaci projektových aktivit.

Země zastoupené v tomto partnerství pokrývají různé oblasti Evropy, mající různé pozadí vývoje i různé typy podpory pro lidi mentálním postižením. Proces následné revize celého projektu jednotlivými partnery byl rovněž velice prospěšný.

Práce všech partnerů se řídila jedním klíčovým dokumentem, a to Úmluvou OSN O právech lidí s postižením.

Z hlediska metodologie si partnerské země nejprve ujasnily roli podpůrce a vytyčily její hranice. Jakmile byl definován profil podpůrce, došlo mezi partnerskými zeměmi k výměně a sdílení konkrétních pracovních metod a cvičení, pomocí kterých nové podpůrce vzdělávají. Díky řadě schůzek mezi sebou jednotlivé země sdílely i příklady dobré praxe a různých řešení při jednání s lidmi s mentálním postižením v rolích pomocníků lektorů. Veškeré materiály byly shromažďovány a právě z nich byl později vytvořen kurz TOPSIDE.

Quality Team, který byl složen z několika nezávislých odborníků, se na tomto procesu podílel vhodnými otázkami a zpětnou vazbou k naší práci. Jejich kritický přístup byl velice důležitý pro možnost sledování vlastních pokroků i nedostatků.

Role podpůrce

Budoucí podpůrce by se mimo jiné měl naučit lépe komunikovat, snáze odhadnout, jakou podporu v konkrétní situaci použít a vcítit se do druhého člověka. Podpůrce se rovněž v rámci kurzu naučí využít své osobní životní zkušenosti k podpoře druhých. Celý kurz se zabývá hodnotami, která by si podpůrce měl osvojit: inkluze, myšlení se zaměřením na člověka, dobré životní podmínky a občanství v rámci společnosti.

Lidé s mentálním postižením tak mohou v těchto otázkách podpořit ty, kdo sami tyto příležitosti nevidí. Mohou ostatním otvírat oči a pomáhat jim vnímat všechny možnosti, které život nabízí.

Obsah postavený na dovednostech

Celý kurz by měl být postaven tak, aby veškeré dovednosti, které jsou v osnovách požadovány, byly zakotveny a vycházely z reálných životních situací. Tyto dovednosti budou podpůrci získávat postupně a následně si je budou upevňovat v rámci každého tématu, což je podrobně popsáno v knize lektora.

Dovednosti můžeme rozdělit do třech kategorií:

 1. Dovednosti tváří v tvář: v těch jde o komunikaci, reakce a empatii, výměnu názorů mezi dvěma lidmi nebo v rámci skupinky.
 2. Inkluzivní hodnoty/dovednosti: tady jde o inkluzi, myšlení se zaměřením na člověka, hodnotné role v rámci komunity, občanství ve společnosti.
 3. Pragmatické dovednosti: tady jde do schopnost propojit zkušenosti z různých oblastí života a jeho kvality ve vztahu k inkluzivním hodnotám: domov, práva, práce atd. Pokud podpůrce přidá tyto poznatky ke svým dovednostem, bude pak schopen podporovat druhé.

Na níže uvedeném grafu najdete tyto tři kategorie dovedností:

 

Skills_scheme_EN